Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/02/2020

Προυπολογισμός:

1509,30 €