Προμήθεια επίπλων (καρέκλες, γραφεία κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/10/2017
και ώρα: 01:30 μ.μ.

Προυπολογισμός:

4.990,05 €