Προμήθεια εργαλείων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2017
και ώρα: έως 12:00μμ

Προυπολογισμός:

14.997,06 ευρώ