Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων έτους 2019_(παράταση χρόνου υποβολής προσφοράς)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/12/2019
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

3.400