Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/12/2020
και ώρα: 12;00

Προυπολογισμός:

5.000,00