Προμήθεια εργαλείων κήπων για την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/11/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

3.146,13 €