Προμήθεια εργαλείων κήπων για την Υπηρεσία Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/04/2019

Προυπολογισμός:

1.998,36 €