Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/04/2019
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

10000

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

30/04/2019