Προμήθεια εξοπλισμού για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4830/21 για τα αδέσποτα ζώα