Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/06/2023
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

35.000,00 ευρώ