«Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων και υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/05/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

1.425.975,00 €