Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

999,18