“Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/11/2022

Προυπολογισμός:

1.053,00€