Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/06/2016
και ώρα: 10.00 έως 10.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

22.258,14 €

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

22/06/2016
και ώρα: 10.00 έως 10.30 π.μ.