«Προμήθεια φαρμάκων & φαρμακευτικού/υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χίου και των Νομικών του Προσώπων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/04/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

37.857,73