«Προμήθεια φαρμάκων & φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2021
και ώρα: 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

40.006,05 €