Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού (έτους 2017) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/04/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

12.467,40