Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τα ΚΕΠ Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/09/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ