«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/01/2024
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

265.187,68 €