Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/08/2021
και ώρα: Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

195.039,58 ευρώ