«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/10/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

234.397,29 €