Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας ανακυκλοφορίας για τις ανάγκες του Ιωνικού Κολυμβητηρίου Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/07/2024

Προυπολογισμός:

2.281,50 ευρώ