Προμήθεια Γραφικής ύλης & Λοιπών υλικών γραφείου έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/02/2017
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

2.999,96 ευρώ