Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση προσφυγικών αναγκών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/07/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

14.999,77 €