Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των προσφυγικών αναγκών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

6.680,99 €