Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/07/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

02/07/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30