Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Διακομιστή (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

23/12/2015
και ώρα: από 10:00πμ έως10:30πμ