Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Εκτυπωτών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/09/2021
και ώρα: 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

56.432,61 €