Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/10/2018

Προυπολογισμός:

14.998,23 €