Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αίθουσας ΔΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/05/2019

Προυπολογισμός:

19.999.98