Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/12/2018

Προυπολογισμός:

19.999,98 ευρώ