Προμήθεια Κάδων για την Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/05/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

232.245,00 ευρώ