«Προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

1.341.697,24 ευρώ

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

21/11/2022
και ώρα: 17:00