«Προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

1.379.281,28