Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/04/2016
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ