Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/03/2017

Προυπολογισμός:

573.047,16 ευρώ
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ