Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/05/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προυπολογισμός:

944.840,94 ευρώ