Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/06/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

1.174.639,85 ευρώ