Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/11/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

1.180.796,20 ευρώ