«Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/01/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

1.151.520,62 €