Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/11/2020

Προυπολογισμός:

7.020,00 €