ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΟΥΤΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/07/2024

Προυπολογισμός:

1.283,49 ευρώ