Προμήθεια και τοποθέτηση Ταχυδρομικών θυρίδων στις ΤΚ Χαλκειούς, Βερβεράτου, Δαφνώνα Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης