Προμήθεια κάμερας και καταγραφικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/09/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

500,00 €