Προμήθεια καταστροφέα εγγράφων για το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/09/2022

Προυπολογισμός:

540,00 €