Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/07/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

7.500,00 €