«Προμήθεια Κλιματιστικών Έτους 2018»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2018
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

8.000