Προμήθεια Κλιματιστικών Έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/04/2019
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

7.932,60 ευρώ