Προμήθεια κουρτινών στη νεοαναγερθείσα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ Βροντάδου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/05/2017
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

9.000,00 ευρώ