Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/10/2018

Προυπολογισμός:

40.000,00 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ